Sutarties sąlygos nuomuojant mikroautobusą iki 9 vt.

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. SUTARTIES OBJEKTAS
  • Sutartyje aptartomis sąlygomis UAB „Maibus“(toliau – Nuomotojas) įsipareigoja išnuomoti Nuomininkui, nurodytam Sutarties sąlygose (toliau – Nuomininkas), automobilį (visą komplektaciją), nurodytą Sutartyje (toliau – Automobilis), o Nuomininkas įsipareigoja priimti Automobilį, sumokėti už jį nuomos mokesti ir naudoti Automobilį pagal paskirtį bei vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.
 2. NUOMOS LAIKOTARPIS
  • Automobilis yra išnuomojamas (suteikiamas naudotis) Nuomininkui Sutartyje nustatytam terminui (toliau – Nuomos terminas).
  • Šalims susitarus nuomos terminas gali būti pratęsiamas pakeičiant įrašus Sutarties skiltyje ,Nuomos pabaiga”.
  • Nuomotojas privalo rezervuotą Automobilį laikyti ne ilgiau kaip 5 val. po sutarto nuomos pradžios termino.
  • Jei Automobilis nėra grąžinamas per 24 val. nuo Sutartyje numatyto nuomos pabaigos termino ir terminas nebuvo pratęstas ir nėra objektyvių priežasčių vėlavimui. Nuomotojas kreipiasi i policiją dėl automobilio vagystės.
  • Nuomotojas turi teisę Sutartį nutraukti anksčiau numatyto termino, jei Nuomininkas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar nevykdo įsipareigojimų.
 3. NUOMININKAS ĮSIPAREIGOJA
 • Priimti ir grąžinti Automobilį sutartoje vietoje pasirašant nustatytos formos priėmimo-perdavimo aktą (priedas Nr. 1). eksploatuoti ir prižiūrėti Automobilį pagal įmonės gamintojos nustatytus standartus, technines sąlygas ir kita dokumentacija. Prieš pradėdamas naudotis Nuomos objektu – vizualiai patikrinti jo techninę būklę, pastebėjus trūkumų-nedelsiant informuoti Nuomotoją.
 • Ne ilgiau kaip per 24 val. informuoti Nuomotoją apie Automobilio sugadinimą vagystę ar’ techninius gedimus, nesinaudoti Automobiliu, jei jo tolesnis eksploatavimas gali pabloginti Automobilio būklę.
 • Be išankstinio Nuomotojo raštiško sutikimo neperduoti Automobilio Sutartyje nenurodytiems tretiesiems asmenims.
 • Saugoti Automobilį, laikyti jį užrakintą, įjungus signalizaciją, nepalikti neuždarytų langų, nepalikti Automobilio salone užvedimo raktelių, Automobilio dokumentų, magnetolos panelės (jei taikytina), kitų vertingų daiktų.
 • Naudoti tik tinkamus degalus, užtikrinti tinkamą padangų oro slėgi, sekti tepalų, aušinimo skysčio kiekį, variklio temperatūrą.
 • Nuomininkas ir vairuotojas privalo laikytis kelių eismo taisyklių, naudoti transporto priemonę tik pagal tiesioginę paskirtį, netransportuoti degių ar pavojingų medžiagų, narkotinių medžiagų ar kitų daiktų, kurių laikymas, gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus, nedalyvauti lenktynėse, nenaudoti jo kaip mokomojo ar taksi automobilio.
 • Užtikrinti, kad Automobilio nevairuotu Sutartyje nenurodyti asmenys ir/arba neturintys galiojančio vairuotojo pažymėjimo.
 • Laikytis šioje Sutartyje nurodytų draudimo taisyklių. Jei draudiminio įvykio žala trečiajai šaliai viršija civilinės atsakomybės draudimo sumą. sumokėti trūkstamą nuostolius dengiančią sumą. įvykus draudiminiam įvykiui padengti franšizę, nurodytą Sutarties 5 skirsnyje. Nedraudiminio įvykio atveju (pvz. vairavimas neblaivios būklės, automobilio vagystė kartu su dokumentais ir kt.) padengti padarytus nuostolius Nuomotojui ir trečiajai šaliai.
 • Sugedus Automobiliui remontuoti jį tik Nuomotojo rekomenduotame autoservise (garantinį aptarnavimą teikiančiame servise). Nuomotojas nedengia Automobilio remonto išlaidų, jei gedimas įvyko dėl Nuomininko kaltės, neapdairumo ar tyčios, šiais atvejais išlaidų nedengia draudimas bei nėra suteikiamas garantinis aptarnavimas.
 • Nuomininkas privalo imtis visų galimų priemonių, kad Automobilis būtų sutaisytas per kuo trumpiausią laiką.
 • Nuomininkas visais atvejais atsako už Nuomotojui ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą ir privalo padengti dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, susijusius su Automobilio konfiskavimu dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo), jei jis pažeidė šioje Sutartyje nustatytą Automobilio eksploatavimo tvarka, naudojo jį techniškai netvarkingą, gabeno juo neleistinus daiktus, suteikė Automobilį naudotis tokios teisės neturinčiam asmeniui ir žalos nedengia draudimas.
 1. NUOMOTOJAS ĮSIPAREIGOJA
  • Perduoti sutartą sutartyje arba analogišką automobilį naudojimuisi sutartoje vietoje su pilnu baku degalų, pasirašant nustatytos formos priėmimo-perdavimo aktą (priedas Nr. 1).
  • Užtikrintini, kad Automobilis nuomos pradžioje yra techniškai tvarkingas ir tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį.
  • Kartu su Automobiliu perduoti Nuomininkui: Automobilio registravimo pažymėjimą arba naudotojo pažymėjimą, valstybinės techninės apžiūros taloną privalomo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo polisą draudimo įmonės pagalbos kelyje kortelė(jei taikytina), įgaliojimą išvykti į užsienį (jei taikytina).
 2. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS
  • Automobilis yra apdraustas: a) privalomuoju transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimu galiojančiu žalios kortos zonoje; b) kasko draudimu galiojančiu geografinėje Europoje;(franšizė – 300 EUR).
  • Nuomininkas privalo per 24 val. informuoti Nuomotoją apie draudiminį įvyki ar nedraudiminį įvykį.
  • Nuomininkas privalo atsitikus draudiminiam įvykiui nedelsiant informuoti vietos policiją, gaisrinę ar kt. oficialias atitinkamas institucijas/struktūras (jų išrašomas įvykio užfiksavimo dokumentas yra pagrindas draudiminei išmokai).
  • Nuomininkas privalo laikytis draudimo bendrovės taisyklių
 3. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  • Nuomotojas neatsako už Automobiliu padarytą žalą tretiesiems asmenims;
  • Nuomotojas neatsako už Nuomininko paliktų daiktų dingimą sugadinimą, vagystę iš Automobilio;
  • Jei Nuomotojas dėl Nuomininko kaltės patirs išlaidas, susijusias su mokesčių bei baudų tretiesiems asmenims mokėjimu, Nuomininkas įsipareigoja jas Nuomotojui atlyginti;
  • Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to. kad negalėjo naudotis Automobiliu pastarojo gedimo atveju. įvykus nelaimingam atsitikimui, vėluojant automobilio grąžinimui ar panašiai. Tačiau Nuomotojas imasi visų įmanomu priemonių Nuomininko interesų apsaugai ir įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti. Jei ne dėl Nuomininko kaltės sugenda Automobilis ir dėl šios priežasties vėluojama grąžinti Automobilį Sutartyje nustatytu laiku. Nuomotojas neskaičiuoja nuomos mokesčio už vėlavimo laiką.
  • Praradus Automobilio dokumentus ir/ar užvedimo raktelius Nuomininkas privalo sumokėti 300 EUR baudą.
  • Neužtikrinus Sutarties 3.5, 3.6 ir 3.7 punktuose numatytu įsipareigojimų, neatsižvelgiant i tai, ar dėl to buvo patirta žala. Nuomininkas sumoka Nuomotojui 300 EUR baudą.
  • Kiekviena iš šalių visiškai ar iš dalies yra atleidžiama nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), kurių Šalys negalėjo iš anksto numatyti Sutarties sudarymo ar vykdymo metu.
 4. AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS
  • Nuomininkas įsipareigoja grąžinti automobilį Ašmenos 2-oji g. 25-16 Kaunas, jei nėra sutarta kitaip (automobilio pristatymo paslauga neįeinu i nuomos kainą) iki Sutartyje nurodyto nuomos termino pabaigos. Jei Automobilis negrąžinamas laiku, už vėlavimo laiką skaičiuojamas 1 paros nuomos mokestis už kiekvieną pradelstą, grąžinti parą.
  • Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį su pilnu baku degalų, priešingu atveju Automobilio nuomininkas turi sumokėti 2 EUR už 1 litrą trūkstamų degalų;
  • Automobilis turi būti grąžintas techniškai tvarkingas, koks buvo nuomos pradžioje, automobilio salonas turi būti švarus priešingu atveju taikomas 50 EUR salono valymo įkainis, pastebėti defektai, trūkumai, komplektacijos neatitikimai yra pažymimi Automobilio priėmimo-perdavimo akte (priedas Nr. 1). kurį pasirašo abi Šalys.
  • Nuomininkas privalo taip pat grąžinti jam perduotus dokumentus;
  • Nenustačius Automobilio defektų, komplektacijos trūkumų, kitų Sutarties pažeidimų Nuomininkui per 1 darbo dieną grąžinamas jo paliktas užstatas (jei užstatas buvo paimtas prieš nuomos pradžią).
 5. MOKĖJIMAI
  • Kliento gali būti paprašyta pervesti Automobilio rezervacijos mokestį kuris yra įskaičiuotas į Sutartyje nurodytą nuomos bendrą sumą.
  • Prieš perduodant Automobilį Nuomininkui gali būti reikalaujama palikti Sutartyje nustatytą užstatą;
  • Trumpalaikės nuomos atveju (iki vieno mėnesio) mokėjimas už numojamą Automobilį atliekamas iš anksto, prieš Automobilio perdavimą naudoti pagal išrašytą sąskaitą faktūrą;
  • Jei apmokėjimas yra atliekamas kreditine kortele. Nuomininkas suteikia teisę Nuomotojui nu skaičiuoti pagal šią sutartį kylančius mokėjimus nuo Nuomininkui priklausančios kreditinės kortelės.
  • Ilgesnės nei mėnesio nuomos atveju – Nuomininkas nuomos mokestį sumoka kas mėnesį pagal pateikiamas sąskaitas faktūras per 10 dienų nuo jų pateikimo apmokėjimui.
  • Nuomininkas taip pat privalo apmokėti ir papildomas nuomos paslaugas (jei buvo ilgesnis nuomos terminas nei numatyta Sutartyje), baudas, nuostolius, numatytus šioje Sutartyje.
  • Nuomos mokestis nėra sumažinamas vėlesnio automobilio paėmimo, nepasirodymo ir/ar ankstesnio automobilio grąžinimo atveju.
 6. GINČŲ SPRENDIMAS
  • Šalys savo santykius grindžia geranoriško bendradarbiavimo principu ir susitaria, kad visi ginčai bus sprendžiami derybomis.
  • Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per vieną mėnesį, ginčas perduodamas spręsti atitinkamam teismui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 7. KEITIMASIS INFORMACIJA.
  • Visi pranešimai, susiję su šia Sutartimi turi būti rašomi lietuvių kalba.
  • Pranešimas laikomas perduotu jo gavimo dieną.
  • Pranešimai perduodami Sutartyje nurodytais adresais ir kitais rekvizituose nurodytais būdais, apie kurių pasikeitimą šalys privalo informuoti viena kitą.
 8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR KEITIMAS
 • Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.
 • Bet kokie Sutarties pakeitimai galimi tik atskiru rašytiniu susitarimu.
 • Jei pateikti duomenys apie Nuomininką yra neteisingi ar Sutartį pasirašęs asmuo neturėjo tokių įgaliojimų, Automobilio Nuomininku laikomas asmuo pasirašęs Sutarti, kuris tampa atsakingu už įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Nė viena iš šalių negali be kitos raštiško sutikimo pagal šią Sutartį perleisti savo įsipareigojimus tretiesiems asmenims.
  • Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.
  • Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai
  • Sutarties turinys, šalių viena kitai šios Sutarties vykdymo metu suteikta informaciją yra konfidenciali.
  • Šalys patvirtina, kad perskaitė Sutartį ir suvokia jos tikslus ir pasekmes